Thu Sep 28, 2017

LINC: Post Doc, Research Scientist Positions

Raised Image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ / ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Αρ. Θέσεων:  Τρεις (3)

Κατηγορία Θέσεων:  Ειδικός Επιστήμονας

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού – Laboratory for Internet Computing– LINC του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/el/) δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για προγράμματα του Εργαστηρίου τα οποία χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (Laboratory for Internet Computing) ιδρύθηκε το 2002 με στόχο τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στους τομείς του Διαδικτύου, των Κατανεμημένων Συστημάτων και του Παγκόσμιου Ιστού. Πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζουν σε θέματα όπως Υπολογισμός Νέφους (Cloud Computing), Διαδίκτυο Πραγμάτων (Ιnternet of Things), Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Online Social Networks), με ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών συστημάτων και αλγορίθμων, επιμέτρηση εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Ερευνητικά αποτελέσματα μελών του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού παρουσιάζονται κάθε χρόνο σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια της Πληροφορικής και τυγχάνουν παγκοσμίων διακρίσεων. Απόφοιτοι του Εργαστηρίου κατέχουν ακαδημαϊκές και ερευνητικές θέσεις σε καταξιωμένα ιδρύματα και εταιρείες της Κύπρου και του εξωτερικού (CISCO, Cyprus Institute, Francis Crick Institute, IRIT, Birzeit Univ., TU Darmstadt, TU Delft, University of Cyprus, University of Nicosia, European University of Cyprus). To Eργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διαθέτει ισχυρές ερευνητικές υποδομές αποτελούμενες από υψηλής απόδοσης συστοιχίες, δίκτυα αποθήκευσης, υπολογιστικές νεφέλες, έξυπνα τηλέφωνα και αισθητήρες, καθώς επίσης και εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας. Από το 2005, το Τμήμα Πληροφορικής έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, με συνολική χρηματοδότηση πάνω από 18 εκατ. ευρώ. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το δημοφιλέστερο Tμήμα ανάμεσα σε όλους τους κλάδους Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής Παγκύπρια.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι επιτυχείς υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή του Διαδικτυακού Yπολογισμού και συγκεκριμένα σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Edge Computing, Big Data Analytics, Cloud Computing, αποκτώντας παράλληλα επαγγελματική εμπειρία μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά έργα που έχει λάβει το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού χρηματοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι Διδακτορικοί φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα κληθούν να εγγραφούν στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (https://www.cs.ucy.ac.cy/), ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2018.

Αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας τους, οι επιτυχείς υποψήφιοι/ες θα είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των εκθέσεων και παραδοτέων των προγραμμάτων, θα συμβάλλουν στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων, στην ανάπτυξη αλγόριθμων και λογισμικών καθώς και στην καθοδήγηση και επίβλεψη προπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίστοιχο με αυτά, ή / και Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πληροφορικής
- Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων
- Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
- Εμπειρία σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (π.χ. Amazon, Google, Azure)
- Εμπειρία σε εργαλεία αυτοματοποίησης συστημάτων (Puppet, Docker, Nagios, Chef)
- Εμπειρία σε ιδεατές μηχανές (virtual machines) και περιέκτες (containers)
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών
- Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης έργου και συντονισμού (π.χ. Trello, Slack)
- Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C, C++, Java, Python, Perl)

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με την πρόοδο και την επίδοση, για διάστημα 3 ετών. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης θα κυμαίνεται  μεταξύ  €1700 - €3200 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.  Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου.

Πληροφορίες σχετικά με τις αποκοπές: https://www.ucy.ac.cy/fs/el/payroll-office/21-gr-articles/top-menu/organizational-structure/payroll-office/47-deductions)

Οι θέσεις δεν περιλαμβάνουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mpoveda@cs.ucy.ac.cy, μέχρι τις 30/11/17:

- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
- Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/Phd
- Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών (μέχρι 1 σελίδα)
- Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον Καθηγητών Πανεπιστημίου από τους οποίους μπορούν να ζητηθούν συστάσεις.
- Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας. Στα έγκυρα στοιχεία περιλαμβάνονται προφίλ LinkedIn, GitHub, StackOverflow, όπως και άλλα δημόσια αποθετήρια στα οποία έχει συνεισφέρει ενεργά ο υποψήφιος.

Η υποβολή των αιτήσεων για το διδακτορικό πρόγραμμα (για όσους επιθυμούν  να εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο 2017-2018) πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου 2017 (για περισσότερες πληροφορίες http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ANAKOINOSIS_SMS/Ελληνική_Προκήρυξη_Εαρινό_2017_2018.pdf). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε μέσω e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση mpoveda@cs.ucy.ac.cy.